KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN - PCCM VÀ TKB

Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú