KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN - PCCM VÀ TKB

Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú