KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN - PCCM VÀ TKB

Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú